İstanbul İli il divan toplantısı sultangazi ilçe başkanımız sayın Orhan Kara öncülüğünde sultangazi yönetimi  eksiksiz olarak katılım sağlandı.

Katılım’a yoğun ilgi  vardı.

Yeniden Refah Partisi, milletimiz tarafından yüzyıllardır özümsenmiş bulunan Millî Görüş zihniyetini ve “Önce Ahlak ve Maneviyat” prensibinin her alanda hâkim kılınmasını temel alır, kaba kuvveti değil, hak ve adaleti üstün tutar, bütün insanlığa ve mahlûkata şefkatle muameleyi esas alır. Güçlü olanın haklı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir Türkiye ve dünya için mücadele eder.
Yeniden Refah Partisi; Her türlü zulmü ve haksızlığı ortadan kaldırmayı, iyinin, güzelin, faydalının, adaletin, doğrunun hâkim olmasını temin edici faaliyetlerde bulunmayı, milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı ve faziletli bir toplum inşa etmeyi, bireylerin her alanda temel hak ve hukuklarının korunmasını siyasi anlayışının temel referansı olarak kabul eder.
Öncelikle milletimize olmak üzere, tüm insanlığa adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlamak için çalışır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini daima ön planda tutar, ülkemizin her bakımdan üstün ve saygı duyulan bir konuma ulaştırmak için çalışır.
“Millet iradesinin üzerinde hiçbir beşerî güç yoktur” ilkesi ile hareket eder. Hukuku üstün tutan bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan “kuvvetler ayrımı” ilkesini benimser.
Bütün insanlara din, dil, ırk ayrımı gözetmeden adil davranır, başta milletimiz olmak üzere, bütün insanlığın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için çalışır.
Yeniden Refah Partimizin ana hedefi; milletimizin manevi ve maddi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirerek, huzur ve refaha ulaşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, ülkemizin öncülüğünde, tüm insanlığın kurtuluşu için ilmi, iktisadi, siyasi ve ahlaki alanlarda gerekli adımların atılmasıdır.
• Manevi kalkınmamızı gerçekleştirmek için;
Milletimizin; milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmesi ve bölünmez bir bütün teşkil etmesini sağlayacağız.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini tam manasıyla teminat altına alacağız.
Milletimizin; birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendireceğiz, toplumsal huzur ve barış ortamını tam manasıyla tesis edeceğiz.
Toplumun ve ülkenin teminatı olan, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında hayati öneme sahip olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışacağız.
Devlet-millet kaynaşmasını sağlayacağız.
Anayasamızın 10 ve 14. maddelerinde ifadesini bulan insanın manevi varlığının gelişmesi ve yine anayasamızın 11, 19, 22, 26, 29. maddelerinde vurgulanan hak, adalet, ahlak ve fazilete dayalı sosyal düzenin vazgeçilmezliğini esas alan, ahlak ve maneviyatı üstün tutan görüşü temel alacağız.
Eğitim sistemimizi bilimsel bilgiler kadar ahlak, maneviyat ve fazileti de önceleyen şekilde kurgulayacağız.
• Ve yine manevi kalkınmamızın tesis edilmesi ve milletimizin yeniden örnek bir medeniyet inşasını başarması için; şanlı tarihimizle iftihar eden, inancımızdan kaynaklanan temel değerlerine bağlı, her türlü taklitçilikten uzak, milli ve tarihi şahsiyetinin ve sorumluluğunun idrakinde olan bir bilinçle hareket edeceğiz.
• Partimizin maddi kalkınma bakımından ana hedefi; ülkemizi uluslararası alanda en güçlü, müreffeh ve gelişmiş bir seviyeye çıkartarak, “Yeniden Büyük Türkiye” idealine ulaşmaktır.
• Maddi kalkınmamızı sağlamak için; anayasamızda belirtildiği gibi, istisnasız her vatandaşımız için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam kalitesinin hayata geçirilmesini sağlayacağız, bireysel ve sosyal refahı temin edeceğiz. Bu amaçla partimiz;
Meşru kazanç ve ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi,
Milli, güçlü, süratli ve yaygın kalkınmanın gerçekleştirilmesi,
Sanayi ve yüksek teknoloji alanında ilerlemenin sağlanması,
Borçlanma ve faize dayalı sömürü sistemi yerine, istihdam-üretim-ihracat ekonomisine geçilmesi, Sadece tarım ürünleri değil, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, Başta kamuda olmak üzere, her türlü ekonomik istismarın ve israfın ortadan kaldırılması, Bölgeler ve sosyal sınıflar arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi,
Vergi sisteminin basit ve adil esaslara dayalı şekilde düzenlenmesi, haksız ve fahiş vergilerin kaldırılması,
Ülkenin kaynak ve imkânlarının kullanımında, ülke kalkınması bakımından en hayati alanlara öncelik verilerek verimliliğin artırılması gerekliliğine inanır.
Belirtilen bu adımlar neticesinde manevi ve maddi kalkınmanın sağlanması ile “Yaşanabilir bir Türkiye” ve “Yeniden Büyük Türkiye” hedeflerine ulaşılacaktır.
Ayrıca, ülkemizin öncülüğünde, bin senelik geçmişimizden kaynaklanan tarihi misyonumuz doğrultusunda, bizimle aynı inancı ve idealleri paylaşan kardeş Müslüman ülkelerle birlikte gerekli hamleleri yaparak sadece milletimizin ve diğer Müslüman milletlerin değil, tüm insanlığın içinde bulunduğu maddi ve manevi sıkıntıların ortadan kaldırılması, kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu “Yeni Bir Dünya” kurulması temel hedefimizdir.
Partimizin sahip olduğu anlayışa göre devlet; Siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlarda adaletin teminatı, tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin kefili, tüm vatandaşlara temel hizmetlerin eksiksiz bir şekilde ulaştırılmasının sorumlusudur. Devlet ayrıcalıklı bir azınlığın emir ve isteklerini yerine getiren, çıkarlarını gözeten bir kurum değildir. Ayrım gözetmeden herkese hizmet eden, mağdurları koruyan ve haklı olanları güçlü kılan bir hizmet kuruluşudur. Devlet yönetiminde temel ölçülerimiz; ahlak ve fazilet, ehliyet ve liyakat, tecrübe, teknik ve bilimsel bilgi, feraset ve dirayettir.
Yeniden Refah Partisi, yasama organı tarafından temel değerlerimize ve milli bünyemize uygun kanunlar çıkarılması, mevzuatın bu kanunlara uyumlu hale getirilmesi ve kanun karmaşasına son verilmesinin gerekliliğine inanır.
Yürütme, ülkemizin menfaatlerini ön planda tutan, vatandaşlara karşı sorumlu, adil, şeffaf ve denetlenebilir icra makamıdır. Kuvvetler ayrımı ilkesi çerçevesinde yasama organı ile uyum içerisinde çalışır.
Yargı organları, hukukun üstünlüğüne dayalı, adaletin tam manasıyla tecellisini sağlayan bağımsız ve tarafsız kurumlardır.
Temel Hak ve Hürriyetler: Partimizin hak anlayışına göre hak dört sebepten doğar; 1) Yaşamın korunması (yaşama, insanlık onurunun korunması, bireysel özgürlük), aklın korunması (ruhsal ve manevi varlığının korunması ve sürdürülmesi), malın korunması (maddi varlığın korunması, mülk edinme), neslin korunması ve inancın korunmasını (inanma, inandığı gibi yaşama, düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü, inancı ve düşüncesi doğrultusunda örgütlenme) kapsayan doğuştan gelen haklar, 2) Emek karşılığı doğan haklar, 3) Adalet gereği doğan haklar 4) Karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmelerden doğan haklar. Partimiz bu belirtilen hak sebepleri dışında kuvvetin, imtiyazın ve menfaatin hak sebebi sayılmasına kesin olarak karşıdır.
Partimiz; inanç, düşünce ve ifade hürriyetinin şiddete teşvik, iftira ve hakaret unsuru içermediği müddetçe ihlal edilmesine ve sınırlanmasına kesin olarak karşıdır. Temel prensibimiz fikre fikirle karşılık verilmesi, düşünce ve inançların hiçbir sebeple baskı altına alınmasına meydan verilmemesidir.
Yeniden Refah Partisi, basın ve yayın hürriyetinin tam manasıyla tesis edilmesinin gerekliliğine inanır. Milli, manevi ve ahlaki değerlere saygılı olmak ve şiddete teşvik içermemek şartıyla basın hürdür.
Sosyal ve ahlaki düzenimizin teminatı ve toplumun temeli olan aile yapısının ve neslin korunması ve devamlılığı için gerekli bütün tedbirler alınmalı, aile huzurunu ve saadetini olumsuz etkileyecek dış etkenler ortadan kaldırılmalı, kanunlar tarafından ebeveynlere sağlanan çocuklarına ahlaki ve dini eğitim yaptırma hakkının en etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olunmalıdır.
Devletin tüm hizmetlerinde şeffaflık, sürat, ucuzluk, kalite ve disiplin sağlanmalı, rüşvet, iltimas, israf, çifte standart gibi problemlerle en etkili şekilde mücadele edilmelidir.
Sosyal Devlet anlayışının gereği olarak devlet her vatandaşın insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için eğitim ve sağlık hizmetleri de dâhil temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılar.
Devlet ekonomik alanda istismara yönelik her türlü teşebbüsü önlemeli, meşru kazanç ve çalışma adımlarını en üst seviyede teşvik etmeli, refahın, milli gelirin adil bir şekilde paylaşılması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
Partimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizde, şanlı tarihimizden gelen ortak tarihi, sosyal ve manevi değerlere sahip milletimizin manevi değerlerine ve inancına bağlı, birleştirici ve barıştırıcı bir milliyetçilik anlayışına sahiptir..